YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Muốn một tách trà ⓢủⓘ ⓑọⓣ không?

Công cụ này tạo các vòng tròn hoặc bong bóng có chứa ký tự văn bản với nền đen hoặc trắng. Các ký tự bong bóng này có thể được dùng khi cập nhật trạng thái trên Facebook hoặc Twitter, trong email và bất kỳ nơi nào khác. Bạn có thể sử dụng chữ bong bóng để thể hiện sự hào hứng, sự chúc mừng hoặc nhấn mạnh điều quan trọng.

Văn bản của bạn
Chữ bong bóng
Chữ bong bóng đen
Dấu ngoặc
Bong bóng lớn
Bong bóng Keycap

Xem trước: Chữ bong bóng Chữ bong bóng đen Dấu ngoặc Bong bóng lớn Bong bóng Keycap

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Chữ bong bóng top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Chữ bong bóng đen top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Dấu ngoặc top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Bong bóng lớn top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Bong bóng Keycap top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie