YayText

Văn bản unicode cực ngầu. █ ████ ██ ███████. Biên tập.

Biên tập là hành động bôi đen hoặc làm mờ một phần chữ. Ví dụ, loại bỏ các thông tin cá nhân, nhạy cảm hoặc bảo mật khỏi một tài liệu. Công cụ tô đen văn bản sử dụng unicode này sẽ giúp bạn có thể biến cập nhật trạng thái Facebook hoặc Twitter của bạn trông như tài liệu bảo mật của NSA hoặc CIA.

Văn bản của bạn
Bảo mật

Xem trước: Bảo mật

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Bảo mật top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie